Skip to main content

Privacy Policy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut
(voor uw dier), een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijk verplicht.
Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand of van uw dier en
gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het
dossier gegevens opgenomen die, voor uw behandeling of de behandeling van uw dier,
noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere
zorgverlener of die u zelf heeft aangeleverd.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist, 15 jaar bewaard.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Als uw behandelend
therapeut (voor uw dier) hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier of
het dossier van uw dier

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig om gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en die van uw
  dier;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens of de
  gegevens van uw dier;

De gegevens in uw dossier of het dossier van uw dier zouden voor de volgende
doeleinden gebruikt kunnen worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is
  afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen
  met uw expliciete toestemming;
 • Bij waarneming van mijn praktijk tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg

 
Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen
wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Download hier het privacy policy document